Sve iz rubrike :: Aktualno

Poruka pape Benedikta XVI. za Svjetski dan mira 2012.

1. Početak nove godine, Božjega dara čovjeku, poziva me uputiti svima, s velikim povjerenjem i ljubavlju, usrdnu čestitku da vrijeme koje je pred nama bude konkretno označeno pravdom i mirom.
S kojim stavom bismo trebali gledati na novu godinu? U Psalmu 130 nalazimo prelijepu sliku. Psalmist kaže da vjernik čeka Gospodina “više no zoru straža noćna” (r. 6), čeka ga s čvrstom nadom, jer zna da će donijeti svjetlo, milosrđe, spasenje. To se očekivanje rađa iz iskustva Izabranog naroda, koji shvaća da ga Bog uči promatrati svijet u njegovoj istinitosti i da ne dopušta da ga svladaju nevolje. Pozivam vas gledati na 2012. godinu s tim stavom povjerenja. Istina je da se u godini koja se primiče svom kraju povećao osjećaj beznađa zbog krize koja zahvaća društvo, svijet rada i ekonomiju; korijeni te krize su prije svega kulturni i antropološki. Čini se malne da se neki tamni veo nadvio nad naše vrijeme i ne dopušta nam jasno vidjeti dnevno svjetlo.
Ipak, u toj tami čovjekovo srce ne prestaje čekati zoru o kojoj govori psalmist. To je očekivanje posebno snažno i vidljivo kod mladih i zato se u svojem razmišljanju okrećem njima promatrajući doprinos koji mogu i moraju dati društvu. Želim zato svoju poruku za 45. svjetski dan mira posvetiti temi odgoja: “Odgajati mlade za pravdu i mir”, u uvjerenju da oni, svojom poletnošću i svojim idealizmom, mogu pružiti novu nadu svijetu.
Moja se poruka obraća također roditeljima, obiteljima, svim odgojnim i obrazovnim sastavnicama, kao i svima onima koji su odgovorni za razna područja religijskog, društvenog, političkog, ekonomskog, kulturnog života kao i za medije. Biti pozoran prema mladima i njihovim brigama, saslušati ih i cijeniti, nije samo nešto što je preporučljivo; to je primarna dužnost čitavog društva, ako se želi izgrađivati budućnost pravde i mira. Riječ je o tome da se mladima poruči da cijene pozitivnu vrijednost života te se tako u njima probudi želju da svoje živote utroše u služenju dobru. To je zadaća u kojoj moramo svi dati svoj osobni obol. Brige koju su mnogi mladi diljem svijeta izrazili u posljednje vrijeme pokazuju njihovu želju da sa čvrstom nadom gledaju u budućnost. U sadašnjem trenutku zaokupljaju ih mnoge brige i strahovi: žele steći naobrazbu koja će ih ozbiljnije pripremiti da se nose sa stvarnošću u kojoj žive; uviđaju koliko je teško zasnovati obitelj i pronaći stalno radno mjesto; pitaju se mogu li dati stvarni doprinos svijetu politike, kulture i ekonomije kako bi izgrađivali društvo koje će imati ljudskije i solidarnije lice. Važno je da se tim vrenjima i tome idealizmu posveti dužna pozornost na svim razinama društva. Crkva u mlade gleda s nadom, ima povjerenje u njih i potiče ih da traže istinu, da brane opće dobro, da budu otvoreni svijetu koji ih okružuje i da budu kadri vidjeti “nove događaje” (Iz 42, 9; 48, 6)!

Odgojitelji
2. Odgoj je najzanimljivija i ujedno najteža pustolovina u životu. Odgajati – izraz koji dolazi od latinskog educere – znači izvesti mlade iz njih samih i uvesti ih u stvarnost, prema punini koja pomaže osobi rasti. Taj se proces jača susretom dviju sloboda: slobode odrasle osobe i slobode mladog čovjeka. To iziskuje i odgovornost učenika, koji mora biti otvoren i dopustiti da ga se vodi u upoznavanju stvarnosti, i odgovornost odgojitelja, koji mora biti spreman darovati samog sebe. Zato su više no ikad potrebni istinski svjedoci, a ne puki razdjelitelji pravilâ i informacijâ, svjedoci koji će znati vidjeti dalje od drugih, jer imaju šire poglede na život. Svjedok je onaj koji prednjači u življenju puta kojeg predlaže.
Koja su to mjesta gdje sazrijeva pravi odgoj za mir i pravdu? To je nadasve obitelj, jer su roditelji prvi odgojitelji. Obitelj je izvorna stanica društva. “U obitelji se djeca uče ljudskim i kršćanskim vrijednostima koje omogućuju konstruktivan i miran suživot. U obiteljima se uče međugeneracijskoj solidarnosti, poštivanju pravila, opraštanju i prihvaćanju drugoga” (1). Ona je prva škola gdje odgajamo za pravdu i mir.
Živimo u svijetu u kojem su obitelji, kao i sam život, neprestano izložene prijetnji i, nerijetko, racjepkane. Radni uvjeti koji se često teško mogu uskladiti s obiteljskim zadaćama, brige za budućnost, ubrzani ritmovi života, česta seljenja da bi se osigurao pristojan život ili čak puko preživljavanje – sve to silno otežava mogućnost da se djeci zajamči jedno od najdragocjenijih dobara: prisutnost roditelja. Ta prisutnost omogućuje sve dublje zajedništvo i prenošenje iskustava i uvjerenjâ koja se stječu godina, a koja se samo zajedno provedenim vremenom mogu prenijeti na mlađe. Roditeljima želim da ne klonu duhom! Neka primjerom svoga života potiču djecu da svoju nadu stavljaju nadasve u Boga, koji je izvor istinske pravednosti i mira.
Želim također uputiti svoju riječ odgovornima za odgojno-obrazovne institucije: neka s velikim osjećajem odgovornosti budno paze da se dostojanstvo svake osobe uvijek poštuje i cijeni. Neka se pobrinu da svaki mladi čovjek otkrije vlastiti poziv i pomažu mladima da darovi koje im je Bog udijelio donesu svoj plod. Neka zajamče obiteljima da će njihovoj djeci uvijek biti osiguran odgoj koji se neće biti u opreci s njihovom savješću i vjerskim načelima.
Neka sve obrazovne sredine budu mjesta otvorenosti za nadnaravno i za druge, mjesto dijaloga, povezanosti i pažljivog slušanja, u kojem se mladi čovjek osjeća poštovanim zbog vlastitih sposobnosti i duhovnih bogatstava i gdje može naučiti cijeniti braću. Neka se ondje nauči iskusiti radost koju donosi svakodnevno činjenje djela ljubavi i suosjećajnost prema bližnjemu i djelatno sudjelovanje u izgrađivanju društva koje će biti humanije i u kojem će biti više bratstva.
Obraćam se zatim političarima od kojih tražim da konkretno pomažu obitelji i odgojne ustanove u izvršavanju njihovih odgojnih prava i dužnosti. Ne smije nikada uzmanjkati prikladne potpore majčinstvu i očinstvu. Neka se pobrinu da se nikome ne niječe pristup obrazovanju i neka obiteljima omoguće da mogu slobodno birati odgojno-obrazovne strukture koje su prikladnije za dobro njihove djece. Neka se političari zalažu za ponovno ujedinjavanje obitelji koje su razdvojene zbog priskrbljivanja sredstava potrebnih za život. Neka mladima pružaju pozitivnu sliku o politici, kao pravom služenju na dobro svih.
Moram, nadalje, pozvati svijet medija da dadne svoj doprinos odgoju. U današnjem društvu sredstva masovne komunikacije imaju jedinstvenu ulogu: ona ne samo da informiraju, već također oblikuju duh svojih korisnika te stoga mogu dati značajan doprinos odgoju i obrazovanju mladih. Važno je imati na umu kako između obrazovanja i komunikacije postoji tijesna veza: obrazovanje se naime ostvaruje uz pomoć komunikacije, koja utječe, na pozitivan ili negativan način, na oblikovanje osobe.
I mladi moraju imati hrabrosti da prije svega oni prvi žive ono što traže od onih koji su u njihovu okruženju. Na njima leži velika odgovornost: neka smognu hrabrosti da se svojom slobodom koriste dobro i savjesno. I oni sami su odgovorni za vlastiti odgoj i obrazovanje za pravdu i mir!

Odgajati za istinu i slobodu
3. Sveti se Augustin pitao: “Quid enim fortius desiderat anima quam veritatem? – Što čovjek snažnije želi od istine?” (2). Hoće li neko društvo imati humano lice velikim dijelom ovisi o tome pridonosi li obrazovanje očuvanju tog neuništivog zahtjeva. Obrazovanje je, naime, povezano s cjelovitim oblikovanjem osobe, uključujući i njezin moralni i duhovni vidik, i usredotočeno je na čovjekov krajnji cilj i dobro društva kojem pripada. Zato, da bi se čovjeka odgojilo za istinu treba prije svega znati tko je osoba, poznavati njezinu narav. Promatrajući stvarnost koja ga okružuje, psalmist ovako razmišlja: “Gledam ti nebesa, djelo prstiju tvojih, mjesec i zvijezde što ih učvrsti – pa što je čovjek da ga se spominješ, sin čovječji te ga pohodiš?” (Ps 8, 4-5). To je temeljno pitanje koje si moramo postaviti: tko je čovjek? Čovjek je biće koje nosi u srcu žeđ za beskonačnim, žeđ za istinom – i to ne djelomičnom istinom, već onom koja je kadra rasvijetliti smisao života – zato što je stvoren na Božju sliku i priliku. Prepoznati sa zahvalnošću da je život neprocjenjivi dar vodi do otkrivanja dubokog i nepovredivog dostojanstva svake osobe. Zato je prvi korak u odgoju naučiti prepoznavati Stvoriteljevu sliku u čovjeku i, samim tim, gajiti duboko poštivanje prema svakom ljudskom biću i pomagati drugima da žive životom koji je u skladu s tim uzvišenim dostojanstvom. Ne smije se zaboraviti da se “autentični ljudski razvoj tiče cijele osobe u svim njezinim dimenzijama” (3), uključujući i transcendentnu, te da se ne smije žrtvovati osobu zbog postizanja nekog dobra, bilo ono ekonomsko ili društveno, individualno ili kolektivno.
Samo u odnosu s Bogom čovjek shvaća također značenje vlastite slobode. A pred odgojiteljima se postavlja zadaća oblikovati istinsku slobodu. To nije odsutnost ograničenja ili vladavina slobodne volje, nije apsolutizam onoga “ja”. Čovjek koji vjeruje da je apsolutan, da ne ovisi ni o kome i ni o čemu, da može činiti što mu volja, na kraju protuslovi istini o vlastitom biću i gubi svoju slobodu. Čovjek je, međutim, biće odnosa, koji živi u jednom odnosu s drugima i, prije svega, s Bogom. Istinska sloboda se nikada ne može postići udaljavanjem od Boga.
Sloboda je dragocjena, ali ujedno i krhka vrijednost; može biti pogrešno shvaćena i zloupotrijebljena. “Osobito podmuklu prepreku odgojnoj zadaći danas predstavlja masovna prisutnost, u našem društvu i kulturi, onog relativizma koji, budući da ne priznaje ništa kao definitivno, ostavlja kao posljednje mjerilo vlastito ‘ja’ s njegovim htijenjima i pod krinkom slobode postaje za svakog tamnica, jer odvaja ljude jedne od drugih te na kraju svaki od njih biva zatvoren u vlastito ‘ja’. U takvom relativističkom obzorju, stoga, pravi odgoj nije moguć: bez svjetla istine prije ili kasnije svaki je čovjek naime osuđen sumnjati u dobrotu samoga života i odnosa od kojih je satkan, u vrijednost svojega zauzimanja da nešto zajedno gradi s drugima” (4).
Da bi ostvario svoju slobodu, čovjek mora dakle nadići relativistički obzor i spoznati istinu o samom sebi i istinu o dobru i zlu. U dubini savjesti čovjek otkriva jedan zakon kojeg si nije on dao, već kojeg mora slušati i čiji glas ga poziva da ljubi i čini dobro i kloni se zla, da preuzme odgovornost za učinjeno dobro i počinjeno zlo (5). Zbog toga je ostvarivanje slobode prisno povezano s naravnim moralnim zakonom, koji ima univerzalni karakter, izraz je dostojanstva svake osobe, udara temelje njegovim temeljnim pravima i dužnostima i dakle, u konačnici, oblikuje temelje pravednog i miroljubivog suživota među osobama.
Ispravno korištenje slobode dakle ima središnju važnost u promicanju pravednosti i mira, koji zahtijevaju poštivanje prema samima sebi i prema drugima, uključujući i one čiji način shvaćanja i života umnogome odudara od našega. Iz toga stava izviru sastavnice bez kojih mir i pravednost ostaju prazne riječi bez sadržaja: uzajamno povjerenje, sposobnost uspostave konstruktivnog dijaloga, mogućnost opraštanja, koje bi uvijek htjeli primiti ali koje je teško drugome dati, uzajamna ljubav, suosjećanje prema najslabijima, kao i spremnost na žrtvu.

Odgajati za pravdu
4. U našem svijetu, u kojem je vrijednost osobe, njezina dostojanstva i njezinih prava, usprkos javno proklamiranim dobrim namjerama, ozbiljno ugrožena raširenom tendencijom isključivog pribjegavanja mjerilima korisnosti, zarade i posjedovanja, važno je ne odvajati pojam pravde od njeinzih transcendentnih korijenâ. Pravda, naime, nije jednostavno plod ljudskog dogovora, jer ono što je pravedno nije izvorno određeno pozitivnim zakonom, već dubokim identitetom ljudskog bića. Samo cjeloviti pogled na čovjeka omogućuje nam da ne podlegnemo poimanju pravde kao nekog ugovora i dogovora i da smjestimo također nju unutar obzora solidarnosti i ljubavi (6).
Ne smijemo zanemariti činjenicu da su određene struje suvremene kulture, koje se oslanjaju na ekonomska racionalistička i individualistička načelâ, istrgla pojam pravde iz njezinih transcendentnih korijena, odvojivši je od ljubavi i solidarnosti: “‘Zemaljski grad’ ne promiču samo odnosi pravâ i dužnostî, nego, još više i još preče, odnosi velikodušne besplatnosti, milosrđa i zajedništva. Sebedarna ljubav, čak i u ljudskim odnosima, uvijek očituje Božju ljubav, dajući teologalnu i spasenjsku vrijednost svakom zauzimanju oko pravednosti u svijetu” (7). “Blago gladnima i žednima pravednosti: oni će se nasititi!” (Mt 5, 6). Nasitit će se jer su gladni i žedni ispravnih odnosa s Bogom, sa samima sobom, sa svojom braćom i sestrama i sa čitavim stvorenim svijetom.

Odgajati za mir
5. “Mir nije tek odsutnost rata i ne može se svesti na osiguranje ravnoteže među suprotstavljenim silama. Mir se na zemlji ne može postići bez zaštite osobnih dobara, bez slobodne komunikacije među ljudima, bez poštivanja dostojanstva osoba i naroda, bez postojano življenog bratstva” (8). Mir je plod pravde i učinak ljubavi. Mir je prije svega Božji dar. Mi kršćani vjerujemo da je Krist naš pravi mir: u njemu, u njegovom križu, Bog je pomirio sa sobom svijet i razorio razdvojnice koje su nas jedne od drugih dijelile (usp. Ef 2, 14-18); u njemu postoji samo jedna obitelj, pomirena u ljubavi.
Ali mir nije samo dar koji treba primiti, već je također zadatak kojeg treba ostvariti. Da bismo bili istinski mirotvorci, moramo se učiti suosjećanju, solidarnosti, suradnji, bratstvu, moramo biti aktivni u zajednici i budni u jačanju svijesti kod ljudi u svezi nacionalnih i međunarodnih pitanja i važnosti da se traže prikladni načini preraspodjele bogatstva, promicanja razvoja, suradnje u razvoju i rješavanju sukobâ. “Blago mirotvorcima: oni će se sinovima Božjim zvati!”, kaže Isus u Govoru na gori (Mt 5, 9).
Mir za sve je plod pravde za sve i nitko ne može izbjeći tu bitnu zadaću promicanja pravde, prema vlastitim poljima djelovanja i odgovornostima. Pozivam poglavito mlade, koji uvijek snažno streme idealima, da imaju strpljenja i upornosti u traženju pravde i mira, da gaje osjećaj za ono što je pravedno i istinito, i onda kada to može uključivati žrtvu i značiti da moraju ići protiv struje.

Uzdići oči Bogu
6. Kada se nađemo pred teškim izazovom kročenja putom pravde i mira možemo biti u iskušenju da se, poput psalmiste, pitamo: “K brdima oči svoje uzdižem: odakle će mi doći pomoć?” (Ps 121, 1).
Svima, a poglavito mladima, želim snažno reći: “Svijet ne spašavaju ideologije, već samo okretanje Bogu živom, koji je naš stvoritelj, jamac naše slobode, jamac onoga što je doista dobro i istinito… okretati se bespridržajno Bogu koji je mjera onoga što je ispravno i istodobno je vječna ljubav. Što bi nas uopće i moglo spasiti ako ne ljubav?” (9) Ljubavi je mila istina, ona je snaga koja nas čini kadrima zalagati se za istinu, za pravdu, za mir, jer sve pokriva, sve vjeruje, svemu se nada, sve podnosi (usp. 1 Kor 13, 13)
Dragi mladi, vi ste dragocjeni dar za društvo. Ne dopustite da vas obuzme obeshrabrenost kada naiđete na teškoće i ne prepuštajte se lažnim rješenjima, koja se često predstavljaju kao najlakši put za svladavanje problemâ. Ne plašite se preuzeti obaveze, uhvatiti se u koštac s naporom i žrtvom, izabrati putove koji zahtijevaju vjernost i stalnost, poniznost i predanost. Živite s povjerenjem svoju mladost i one duboke želje sreće, istine, ljepote i prave ljubavi koje osjećate! Živite intenzivno to razdoblje žvota tako bogato i puno poleta. Budite svjesni da ste vi sami primjer i poticaj za odrasle, i to ćete biti što se više budete trudili pobijediti nepravde i korupciju, koliko više budete željeli bolju budućnost i zalagali se da je izgrađujete. Budite svjesni svojih mogućnosti i ne zatvarajte se nikada u sebe same, već znajte raditi za svjetliju budućnost za sve. Niste nikada sami. Crkva se uzda u vas, prati vas, bodri vas i želi vam ponuditi najdragocjenije što ima: mogućnost da uzdignete svoje oči Bogu, da susretnete Isusa Krista, onoga koji je pravda i mir.
Svima vama, muškarci žene iz čitavoga svijeta, kojima na srcu leži mir želim poručiti: mir nije neko dobro koje je već dostignuto, već je cilj kojem svi i svatko mora težiti. Gledajmo s većom nadom u budućnost, uzajamno se bodrimo na našem putu, radimo na tome da dadnemo našem svijetu lice koje je više ljudsko i bratsko i osjetimo se ujedinjenima u odgovornosti prema sadašnjim i budućim naraštajima, poglavito u njihovu odgajanju da budu miroljubivi i mirotvorci. Na temelju te svijesti upućujem vam ova razmišljanja i upućujem svoj poziv: ujedinimo svoje duhovne, moralne i materijalne snage, da bismo “odgajali mlade za pravdu i mir”.
Iz Vatikana, 8. prosinca 2011.

Papa Benedikt XVI.

Bilješke:
(1) Benedikt XVI., Discorso agli Amministratori della Regione Lazio, del Comune e della Provincia di Roma (14. siječnja 2011.): L’Osservatore Romano, 15. 1. 2011., str. 7.
(2) Commento al Vangelo di S. Giovanni (Komentar na Evanđelje sv. Ivana), 26,5.
(3) Benedikt XVI., Enc. Caritas in veritate (29. lipnja 2009.), 11: AAS 101 (2009), 648; usp. Pavao VI., Enc. Populorum progressio (26. ožujka 1967.), 14: AAS 59 (1967), 264.
(4) Benedikt XVI., Discorso in occasione dell’apertura del Convegno ecclesiale diocesano nella Basilica di san Giovanni in Laterano (6. lipnja 2005.): AAS 97 (2005), 816.
(5) Usp. II vatikanski koncil, Konst. Gaudium et spes, 16.
(6) Benedikt XVI., Discorso al Bundestag (Govor u Bundestagu) (Berlin, 22. rujna 2011.): L’Osservatore Romano, 24. rujna 2011., str. 6-7.
(7) Isti, Enc. Caritas in veritate (29. lipnja 2009.), 6: AAS 101 (2009), 644-645.
(8) Katekizam Katoličke Crkve, 2304.
(9) Benedikt XVI., Veglia con i Giovani (Bdjenje s mladima) (Köln, 20. 8. 2005.): AAS 97 (2005), 885-886.

Dovoljno je znati da je bio svećenik

Deset socijalno ugroženih obitelji iz raznih krajeva Hrvatske primilo je novčanu pomoć iz ostavštine jednog pokojnog svećenika u ukupnom iznosu od 60.000,00 kuna 13. prosinca u Upravi Caritasa Zagrebačke nadbiskupije u Zagrebu. Primopredaji donacije nazočili su ravnateljica Caritasa s. Jelena Lončar te nećak pokojnog svećenika Zdenko s kćerkom Ivonom.

Po završetku primopredaje, tijekom koje je s. Jelena podrobnije predstavila korisnike izvršitelju oporuke, Zdenko je izrazio zadovoljstvo Caritasovim izborom primatelja te jednokratne pomoći. U skladu s voljom oporučitelja, korisnici donacije izabrani su među obiteljima s više djece, obiteljima s bolesnom djecom i umirovljenicima.

Na pitanje zašto je donaciju raspodijelio prema preporuci ove ustanove, rekao je: “Caritas je organizacija u koju imam povjerenja, a ono je najbitnije kako bi sredstva došla u prave ruke. I bio sam u pravu! Nazočeći ovom skupu, moja kćerka i ja vidjeli smo da su ta sredstva zbilja došla onima koji su najpotrebniji. Nije bilo dvojbe niti na početku niti sada da su sredstva dobro namijenjena. Također smo zadovoljni što smo mogli osobno uručiti donaciju predstavnicima izabranih obitelji i umirovljenika jer je i to bila želja oporučitelja”. Na upit možemo li objaviti ime darovatelja, Paltrinieri je rekao: “Neka bude dovoljno znati da je bio svećenik.”

(ika)

Tragovima misionara Ante Gabrića

Nedavno me životna puteševstija dovela do u nakraj svijeta, u Indiju, na rubove Sunderbanske džungle. U krajeve gdje bi se nekad sklanjali svjetske skitnice, kriminalci i avanturisti, i započinjali novi život. Valja im priznati da su u te krajeve prvi i donijeli kršćanstvo. Ali tamo gdje se ni njima nije dalo, južno od Kalkute, gdje Ganges u tisuće rukavaca rasipa snjegove i mistiku Himalaje, svako malo mijenjajući tok. Gdje danas jesi sutra nisi. Gdje ti tigar pliva iza čamca, dok budno paziš na krokodile. A sa zmijama, rekao mi je jedan, nije baš da te odmah nema, možeš, kaže, izmoliti u miru Očanaš.

Tamo su se zavukli Hrvatski tigrovi, isusovci: Pavao Mesarić iz Preloga, Josip Vizjak iz Zagreba, Mijo Schmidt iz Đakova, Nikola Bilić iz Splita. I još ih je, za debelu knjigu premalo. Upoznajući ih, ne znaš gdje im je toliko života stalo. Biografije do neba uzbudljive. Mesarić je 1925 godine došao u Bošonti, do kog se i danas valja prebijati satima vlakom, čamcem i biciklom. U srcu te nedođije napravio vjersku i kulturnu revoluciju… Prokrčio, pokrstio, školovao. Može li tko zamisliti da je tamo dovukao Chevroleta, i prašio njime po nasipima raznoseći pričest. Završio je u svom nevjerojatnom stilu: kao opat kartuzije u Francuskoj. Vizjak utemeljio kazalište, izvodio Calderona uz riku tigrova i bubnjeve, izdao prvu pjesmaricu domorodačkih pjesama. O Schmidtu čujem samo: svet, svet… Naočit muškarac, časni brat, pričaju dok je jednom rukom sijao, drugom je molio krunicu. Bilić kao pravi Dalmatinac najprije se oženio, podigao petero djece, i onda došao isusovcima. O njem do danas Bengalijom kruže priče, humorist kakvog nije bilo, hajdukovac i radnik. (“Do good job, and feel accha!”)

Ovog zadnjeg je u Bengaliju dovukao Ante Gabrić, zvijezda repatica, ili supernova. Fundamentalist u ljubavi, oluja na djelu. Čovjek koji je govorio pa mislio. Najprije davao, pa se pitao da li je to razborito. Rodom iz Metkovića (28. veljače 1915.). Kaže da se spremao otići u franjevce, a onda da su mu u kuću naišla dva isusovca i smantali ga da ode u njihovu gimnaziju u Travnik. Tamo su opet došla dva (isusovca), misionara u Indiji. I gotovo je bilo. Ulazi u isusovački novicijat u Zagrebu (1933), uči filozofiju u Gorici i Galarateu u Italiji (1936-38). I piše svako malo molbe provincijalu da ga pošalje u Indiju. Franjo Jambreković, koji je nešto ranije kao župnik u Skopju poslao Majku Tereziju, sad je kao isusovački provincijal slao Gabrića. A ovaj nije bio Bog zna kojeg zdravlja. Može biti da se nije na njega ni računalo. “E moj Ante nećeš dugo”, rekao mu je liječnik. Nećeš dugo… a on zapalio Bengaliju.

Iz Genove je 20. listopada 1938. otplovio “Victorijom” za Indiju. Odmah se dao na učenje bengalskog jezika (Hazaribagh, 1938), nakon čega provodi godinu dana u Bošontiju pekući zanat kod J. Vizjaka. Slijede četiri godine teologije ispod Himalaje u Kurseongu (1941-44), gdje je i zaređen za svećenika 21. studenoga 1943. Prije nego će u arenu, Ante je završio i isusovačku godinu zvanu “treća probacija” (Ranchi, 1946). I bio je zreo za ono što je godinama sanjao. Godine 1948 evo ga ponovo u Bošonti, ali tu je naletio na župnika, Slovenca Viktora Sadeja. Saznajem da je bilo gadno. Prvi briljantni intelektualac i sistematičar, a drugi spontani kreativac. Jasno, rat. Do malo se Sadej više ne spominje, a u Bošontiju je župnik postao Ante Gabrić, gdje će ostati sve do 1962. Nakon čega ide u Moropaj (tu su mu bacili bombu na kuću), pa se opet vraća u Bošonti (1972-74). Te konačno u Mariapolli (1975-88)

Kad je imao odriješene ruke bio je veličanstven. Ali i kad je bio ponižavan nije bio ogorčen. Izuzetan znak Gabrićeve svetosti je događaj iz 1960 godine kad je pod čudnim okolnostima maknut sa župničke službe u Bošontiju. Tu na župi kojoj je dao život, i bio praktički kralj i duša čitavog kraja, postavljen je kapelanom nekom “outsajderu”, koji nije imao veze s poslom. Pričaju da je to bila živa smijurija u provinciji. Ali Gabrić je, sve jedno, nastavio raditi ne smanjenom ljubavlju. Kardinal Picachy, koji se toga sjeća, kasnije će reći: “Gabrić je svet čovjek!” Možda bolje, nego njegova subraća isusovci, Majka Terezija je prepoznavala njegove kvalitete. Kad je osnovala muški ogranak “Misionara ljubavi”, trebala je za njih poglavara. Oko joj je od prve palo na Gabrića. Ali isusovci su je uvjeravali kako je bolje da uzme nekog drugog. I dobila je p. Travers-a, koji se kasnije propio i napustio red.

Gabrić nije pio, nije pušio, nije čitao. (“Knjige su ovisnost kao i cigtarete”, govorio je.) Bio je zadrti razobličivač apstraktnog intelektualizma. Tako je npr. otkazao isusovačke novine na župi u Mariapoliju, uz objašnjenje da su prekomplicirane. A pušenje ne samo što je branio u župnoj kući, nego i stotinama metara oko nje. Kalkutski isusovci među sobom još prepričavaju kako je Gabrić provincijalu koji ga je posjetio, naredio da ugasi cigaretu. (To sam čuo od p. Le Joly-a, koji je bio duhovnik Majke Terezije.)

Ako su ga klerici koji put za čudaka držali, sirotinja ga je voljela. Čim bi se pojavio na Kalkutskoj stanici Sealdah, strčali bi se nosači, čistači, prosjaci… Bio je njihov heroj, zaštitnik i idol. Sve su bili spremni za nj učiniti. Istina, imali su i zašto. Razdao im je sve što bi dobio. Nema tog vozača autobusa koji Gabriću ne bi stao gdje god ga zatekli, bez obzira na stanicu. A Ante ih je dobro i obilježio da ih je bilo moguće izdaleka prepoznati po odjeći iz Varteksa, Borova, Jugoplastike, koju su mu slali prijatelji iz domovine.

Pričaju kad su ga jednom u Mariapoliju lopovi došli okrasti, da ih je lijepo primio i objasnio im da sve što ima i onako nije za njega, nego za njih, i one kojima je potrebno. Pa ih pustio da uzmu šta im srce želi i otpustio u miru.

Danima sam istraživao slučaj njegova legendarnog bicikla, ne bi li mu ušao u trag. I uz put saznao da je bio osobit po tom što je bio iskrivljen, s pomaknutim težištem, i svaki koji bi ga htio voziti padao bi, osim Gabrić koji je upravo po mjeri bicikla bio zgrbljen.
Biskup Salvatore Lobo, mi tumači da je Gabrić ljude svojim propovjedima hipnotizirao. Tjekom iste propovjedi čitavu bi crkvu ganutljivom pričom rasplakao, pa ih onda do suza nasmijao.
Pater Mignon (zateko sam ga kako prevodi bibliju na Bengalski) se prisjetio Gabrićeva dijaloga sa mljekarom. Gledajući kako ovaj u mlijeko lijeva vodu, nasmiješio mu se i upitao: “Reci brate, što prodaješ: da li mlijeko pomješano s vodom, ili vodu pomješanu sa mlijekom?” A mljekar našašvši se u neprilici, huncutski se nasmiješo: “Šta da ti kažem oče, kad ti sve razumiješ!” Mignon, veliki poštivalac Gabrića, propovjedao mu je na sprovodnoj misi: “U ovom čovjeku je gorio oganj…” Godinama je čuvao njegov križ, i sretan da ima pred sobom nekog iz Hrvatske, kao veliku dragocjenost mi ga predao. Duboko se zamislio, i dodao: “Gabrić je bio živući misterij…”
A pater Beckers također misionar, profesor kemije, koji se pod stare dane dao na krstarenje džunglom. Kad sam ga upitao o Gabriću, široko se nasmijao: “Taj je bio lud!”

Uistinu hodajuća ludost i živući misterij. Kako drugačije shvatiti recimo scenu koju je napravio za ručkom u koledžu sv. Franje u Kalkuti, gdje se živi koliko toliko pristojnim životom; isusovci imaju krevete i jedu iz tanjura. A Gabrić u sred ručka stao plakati i govoriti, da kako on može ovako jesti dok njegovi ljudi nemaju ništa. I jecajući ustao od stola.

Ali za ne zatajiti istinu, susreo sam i neke koji do Gabrića slabo drže. Sablaznilo me da neki od onih koje je Gabrić obukao, nahranio, školovao, a i do svećeništva doveo – ogorčeni pričaju kako ih je pridobivao europskom odjećom, kupovao ih rižom – i zamisli, srde se što kancelariju nije uredno vodio. Jedan fini gospodin iz Belgije, misionar, zamjera Gabriću što nije bio “gentlemen”. A eto, tko bi svakom ugodio.

Pokojni p. Jozef Cukale, duša od čovjeka i misonara, koji je umro ove godine, upravo na dan Gabrićeva ukopa, sjeća se kad bi Gabriću pod stare dane govorili kako mora pripaziti na srce, da bi ovaj sa zanosom doviknuo: “Neka kuca dok kuca!”

I otkucalo je. U zoru 20. listopada 1988. pozlilo mu, pozvao kapelana i rekao mu: “Isus zove!” On koji se čitav život kretao i hitao, umro je u kretanju. U ambulantnim kolima sestara Majke Terezije, na prilazu Kalkuti, dok je svitalo. Kruži priča da su nakon njegove smrti čisteći mu sobu u njoj zatekli tri kobre. Opće je uvjerenje da one ne napadaju svete ljude.

“Zračilo je nešto, gorjelo, svjetlošću je bio okružen…”, trudio mi ga se pater Mignon dočarati. Pa me pogledao pitajući: “Susreo si ga? E, onda znaš!” (Weston, 24.11.1999.www.skac.hr)

O. Luka Rađa (MI, studeni 2011.)