“Po dragome kraju” (2)

Posjed Vugra

Prvi pisani spomen Vugrovca nalazi se u ispravi ugarsko-hrvatskog kralja Emerika iz 1201. godine kojom on potvrđuje sve zemljišne posjede Zagrebačke biskupije, a koje je ona držala u svojim rukama od njenog utemeljenja 1094. godine. U toj ispravi riječ je o „prediju koji se zove Vugra“ (predium que Ugra dicitur). Praedium znači imanje ili posjed, a može značiti i selo (vidi: Bilostenec, Gazophylacium, Zagreb 1740., 1973., 1998.). U svakom slučaju na samom početku XIII. stoljeća to nije bila pusta zemlja, već naselje zvano Vugra (Vugrovec) u kojem su živjeli ljudi.

Dakle, ispravom iz 1201. godine kralj potvrđuje da se zemljišni posjed Vugra nalazi u vlasništvu zagrebačkog biskupa, a dalje u tekstu isprave detaljno su opisane međe ovog posjeda. Tadašnjim žiteljima ovaj je kraj bio dobro poznat, no opis međa za današnje ljude izgleda više nego površan i jedva razumljiv. Tako se spominju potoci u ovom kraju koji su odonda do danas promijenili imena: potok Sepnica, potočić koji teče iz izvora Lutaz, potočić Liševo (Lixen), te „zemlja kanonika“ (misli se na kaptolske zemlje oko današnjeg Popovca i Sesveta), pa dvije ceste (vjerojatno još iz rimskog doba), od kojih je jedna od njih „velika cesta“.

Veći dio zemljišnih vugrovečkih međa, kako stoji u spomenutoj ispravi kralja Emerika iz 1201. godine, obilježene su drvećem: „upravlja se prema hrastu gdje se obnavlja međa busenjem“; „zemljana međa stoji uz krušku“; „uz označeno drvo oskoruša“; „označen hrast i međa od busenja“, i slično. Dalje se spominju: stablo oraha, kruške, jablana, vinograd ili brežuljci. „Označeno stablo“ je značilo da je bilo označeno križom.

Posebna je zanimljivost što su u ovoj ispravi zapisana i tadašnja imena zemljišnih vlasnika čije su zemlje graničile s biskupovim posjedom: „Zemljana međa uz kruške odjeljuje zemlju Bolezoda, odanle se proteže na brdo Meška …, dijeli među s Murgikom; odjeljuje zemlju Mikala. Potočić teče do kuće Zunislava; odjeljuje zemlju Petra, sina Tance (!)“. Sve su to imena ljudi koji su živjeli u Vugrovcu i u njegovoj okolici prije osam stotina godina! Među navedenim osobnim imenima uočavamo kršćansko ime Petar, a možda i Mikal (možda loše zapisano Mihalj ili Mihael). Ostala su imena vjerojatno narodna što potječu još iz poganskih vremena.
Vratimo se imenu Mikal (u ispravi: Mical) koji nas asocira na sv. Mihaela, zaštitnika grobljanske crkve u Vugrovcu. Crkva sv. Mihalja i danas stoji u Vugrovcu iznad današnjeg mjesta, na brežuljku gdje se nekad ovo selo nalazilo. Kažimo i to da su se sva okolna prigorska sela srednjega vijeka nalazila na uzvisinama, a tek su se nakon više stoljeća preseljavala u nizinu, uglavnom bliže prometnim putovima. To isto se dogodilo i Vugrovcu.

Crkva sv. Mihalja, ova stara vugrovečka crkva, i danas služi Vugrovčanima kao grobljanska kapela oko koje mještani Vugrovca i okolnih naselja pokapaju od davnina svoje mrtve. Dakle, ova je crkva bila podignuta na posjedu Zagrebačke biskupije. Očito je da je zagrebački biskup bio i investitor ove crkve, jer nije mogao ljude na ovoj svojoj zemlji ostaviti dugo bez službe Božje.

Crkva sv. Mihalja građena je od nepravilna kamenja. Doživjela je barokne pregradnje, ali se na južnom pročelju održao stari uski romanički prozor. Neznatno zašiljen ulaz u crkvu odaje nam pak gotički luk, što svjedoči o preplitanju romanike i gotike. Možda je to i najbolja potvrda da je crkva sv. Mihalja mogla stajati na ovom svom brežuljku već na prijelazu iz XII. u XIII. stoljeće, odnosno 1201. godine, kad je izdana i isprava ugarsko-hrvatskog kralja Emerika.

Ne znamo kada je i od koga Zagrebačka biskupija dobila posjed Vugrovec. Možda ga je dobila pri samom osnutku Biskupije 1094. godine, ili možda nešto kasnije, ali svakako tijekom XII. stoljeća. Vjerojatno je u to doba sagrađen i Sv. Mihalj.

Najstariji sačuvani podatak o župniku Sv. Mihalja možemo naći u izvješću Jakoba Berengara, papinskog izaslanika za Zagrebačku biskupiju. Ovo je izvješće napisano od 1332. do 1337. godine, a tu je napisano: Lupus plebanus de Vgra et prebendarius; dakle: „Vuk, župnik Vugre i prebendar“. To drugim riječima znači da je crkva sv. Mihalja bila povezana sa Zagrebačkim kaptolom. U jednoj vijesti koja je napisana 13. svibnja 1343. godine u Avignonu, tadašnjem papinom sjedištu, zapisano je i ovo: Papa Klement VI. podijelio je kanonikat Blažu, sinu pok. Vida zvanog Vuk (lat. Lupus), i istodobno dopustio prebendu ove crkve, tj. da može zadržati vođenje crkve (curatam ecclesiam) sv. Mihaela u Vugri i oltar Blažene Djevice Marije u zagrebačkoj (stolnoj) crkvi.

Vugrovec – biskupski posjed

U XIII. stoljeću pojavile su se neke nejasnoće i promjene u statusu zemljišnih posjeda Vugrovca i Zeline. Godine 1237. ondašnji zagrebački biskup Stjepan priznaje da su ovi posjedi pripadali zagrebačkim kanonicima, ali i dodaje kako „su ta dva predija nama bila veoma potrebna, dali smo im (tj. kanonicima) u zamjenu predij Podgorje sa svom desetinom, i dva otoka na Savi, koji su (do sada) posjedovali Buza i Albert“. Tako je zagrebački biskup Stjepan definitivno uključio Vugrovec u posjede Zagrebačke biskupije.
Zašto je Vugrovec bio veoma potreban Biskupiji, kako je to izjavio zagrebački biskup Stjepan? U Statutu Stolnog kaptola zagrebačkog iz 1334. godine zapisano je da su u Vugrovcu živjeli dvovrsni stanovnici: castrenses et prediales.

Predijalci (praediales) su u Vugrovcu, kao i na ostalim crkvenim posjedima, bili povlašteni ljudi time što su od biskupa, kao vrhovnog vlasnika, dobili na uživanje i obrađivanje komad zemlje (imanje) koje su mogli ostaviti svojim muškim potomcima u nasljeđe. To je tada bila uobičajena praksa srednjovjekovnog prava i društvenog uređenja na crkvenim posjedima.

Druga kategorija stanovnika biskupovog posjeda Vugrovec, a koju spominje Statut Stolonog kaptola zagrebačkog iz 1334. godine, jesu: kastrenzi (castrenses). Kastrenzi su podanici utvrđenoga grada (lat. castrum je utvrđeni grad, utvrda). Dakle, tada je na vugrovečkom području postojao biskupov utvrđeni grad. Premda o toj utvrdi u Vugrovcu nemamo zapisanih izravnih podataka, postoje vijesti koje svjedoče da je ona doista postojala, čak i u XVI. stoljeću. Naime, kralj Ferdinand I. nalaže 1542. godine svome komorniku Stjepanu de Gyula da otuđeni castellum episcopale Vugrense  (utvrđeni biskupski vugrovečki grad) vrati zagrebačkom biskupu Šimunu.

Zagrebački je biskup kao feudalni zemljišni gospodar ne samo odobravao već je svojom ispravom davao i pravovaljanost kupoprodaji zemljišta među svojim kastrenzima. Tako 1297. godine biskup Mihalj objavljuje da je jedan zagrebački građanin drugom zagrebačkom građaninu prodao u trajno vlasništvo „česticu zemlje u našem vugrovečkom okrugu (comitatus = županija?), blizu Sopnice, po običaju i načinu drugih naših tamošnjih kastrenza“.

Biskup obznanjuje „uvjete slobode“

U organiziranju srednjovjekovnog života u Vugrovcu na prijelazu iz XIII. u XIV. stoljeće najdalje je otišao zagrebački biskup Mihalj (1296. – 1303.). Ne znamo točno u kojoj je godini svoga biskupovanja (najvjerojatnije na samom početku) Mihalj proglasio „uvjete slobode“ (conditiones libertatis) tadašnjih i budućih stanovnika „naše nove slobodne vesi Vugrovca (nove libere ville nostre de Vgra)“.

U tom dokumentu biskupa Mihalja stoji: „Neka ti naši stanovnici (Vugrovca) imaju slobodnu mogućnost svake godine izabrati za starješinu vesi, ili staviti na čelo i izmijeniti koga god hoće po općoj volji“.

Glavna je dužnost starješine vugrovečke vesi bila sudovanje. On sudi zajedno sa starcima, tj. iskusnim i uglednim vugrovečkim muževima sve novčane sporove koji nastaju među ljudima. Za ovo suđenje plaća se uobičajena naknada koja iznosi dvanaest denara. No na sajmeni dan „velike zločine, umorstva, razbojstva, krađe i potpaljivanje požara, nanošenje rana i bijenje ljudi dužan je suditi naš vugrovečki župan ili tadašnji kaštelan zajedno sa starješinom vesi“. U takvim parnicama dva dijela novčane naknade pripada županu, a treći dio prima starješina vesi. Visina naknade ovisila je o vrsti parnice. Nijedan sudski spor nije mogao presuditi na dvoboj, već se završavao prisegom svjedoka.

Nadalje, u ovom biskupskom dokumentu, nabrojene su mnoge povlastice koje se odnose na miran život vugrovečkih stanovnika.
“Svaki od njih koji bi se htio drugamo preseliti, ima slobodnu mogućnost prodati svoje kurije (stambene zgrade) i kuće (gospodarske zgrade) i drugo što posjeduje, i sa svojim se dobrima povući kamo bude izabrao, ipak plativši dug svoje kurije“.
“Ako tko od naših stanovnika umre bez potomaka, neka ima slobodnu opciju svoja dobra i posjede oporučno zapisati i ostaviti komu god bude htio“.

“Odredili smo također da se ima u našoj slobodnoj vesi održavati sajam nedjeljom, bez plaćanja ikakve pristojbe; koji žele neka se skupe na tom sajmu u subotu, a ako im se sviđa, mogu ostati do ponedjeljka u podne. Želimo da ustanovljenje tog sajma ne bude na štetu i za dokidanje sajma naše braće Kaptola zagrebačkog u Kašini, ustanovljenoga u davnini, jer će ta naša braća (kanonici) imati mogućnost obnoviti taj sajam u promijenjenom terminu“.

“Ovo ne ispuštamo: da naši dragi stanovnici od sredine nadolazeće korizme u roku od godine dana nama i našem kaštelanu Vugre nisu dužni davati nikakav porez, dug, daću ili pristojbe niti pružati usluge, pače izuzeti su od časti sluga ili duga. Pošto se navrši godina dana dužni su prinijeti nama svake godine na tri svetkovine, tj. na blagdan Sv. kralja Stjepana, Rođenja Gospodinovog i njegova Uskrsnuća uskrsno živinče, od pojedinog doma kokoš i dva kruha i tri marke u zagrebačkim denarima. Slično neka predaju našem kaštelanu svake godine na iste tri svetkovine jednu ovcu, dvadeset kokoši i pedeset kruhova“. (Kaštelan je upravitelj kaštela: castellum ili castrum.)
“Želimo također, da ako naši službenici nasilno odnesu njihovo sijeno, krmivo ili druge stvari, starješina njihove vesi ima pravo uzeti im konja i označiti štetu i nepravdu onome koji je pretrpio, dok mu se ne nadoknadi odnešeno“.

“Naše stanovnike izuzimamo i dopuštamo da budu slobodni od svakog putovanja: ne smiju biti siljeni nositi na konjima ili pješice pošiljke ili pisma k nama ili drugima u bilo kojim našim predmetima“.
Tako je biskup Mihalj, najvjerojatnije 1296. godine, osnovao slobodnu ves Vugrovec i odredio, prema običajima onog vremena, način života vugrovečkih stanovnika. On se i dalje brinuo za „svoju“ ves, pa je 1300. godine kupio komad neke zemlje u Sopnici (južno od vugrovečkih zemalja) „za uporabu i korist stanovnika slobodne vesi svoje Vugrovca za povećanje te vesi“, premda je taj komad zemlje već prije bio kupio biskup Ivan (!).

(Nastavak slijedi!)

“Po dragome kraju” (1)

Osnutak Zagrebačke biskupije većina hrvatskih povjesničara datira 1094. godine. Smatra se da ju je utemeljio ugarsko-hrvatski kralj Ladislav, premda ne postoji fundacijska isprava o njezinu osnutku. O tome postoji samo kasnija vijest koja je zabilježena u Felicijanovoj ispravi iz 1134. godine. S obzirom da je to jedina zapisana vijest o tom važnom događaju, stoga Felicijanovu ispravu možemo nazvati i „krsnim listom“ Zagrebačke biskupije.

Doduše, ima nekih naznaka pojedinih naših starijih povjesničara da bi Zagrebačka biskupija mogla biti i starija, odnosno da je ona nastavak ili oživljavanje starije ranokršćanske biskupije na našem tlu koja je imala svoje sjedište u Sisciji (Sisku) ili pak u Gori (na Banovini).

Uz Zagrebačku biskupiju (Zagrabiensis episcopatus), odnosno uz zagrebačkog biskupa postojao je i Stolni kaptol zagrebački (zbor kanonika, biskupovih suradnika) koji su pomagali biskupu organizirati upravu na teritoriju cijele biskupije. To se dakako odnosi i na krajeve i ondašnja naselja oko Zagreba kao što je bio Vugrovec i njemu susjedna mjesta.

Da bi Zagrebačka biskupija mogla uopće postojati i vršiti svoje crkvene i druge funkcije u ranom srednjem vijeku ona je morala imati i svoje zemljišne posjede da bi od uroda i plodova s tih posjeda mogla živjeti i djelovati.

Dakle, zemljišni posjedi bili su u srednjem vijeku od presudne važnosti za postojanje Zagrebačke crkve, pa su njeni biskupi, a također i zagrebački kanonici (kao pravno samostalna crkvena zajednica) tijekom tih prvih stoljeća postojanja Biskupije ulagali velike napore da nekad darovane posjede od kralja održe u svojim rukama. Tijekom povijesti Zagrebačka se crkva širila i na drugim posjedima koje je dobila ili kupovala od pojedinih feudalaca u svom okruženju. Ulagalo se i puno napora da se u sudskim sučeljavanjima vrate Crkvi natrag svi oni posjedi koje je netko drugi pokušavao uzeti ili prisvojiti sebi.

Biskupova je dužnost dakle bila brinuti se za sve dobivene i kupljene zemljišne posjede, čime se ujedno brinuo za biskupiju i njezine djelatnosti. Prvi zagrebački biskup Duh dobio je od kralja Kolomana posjed Dubravu (kod Vrbovca). Nadalje, biskup Prodan kupuje 1185. godine tri posjeda: Glogovnicu, Zelinu i Novi predij. Glogovnicu je potom dao cvrkvenom redu (vitezova) templara, a Zelinu i Novi predij zagrebačkim kanonicima. Na prijelazu iz 12. u 13. stoljeće posjed Zelina ponovno pripada biskupu, pa je po njemu dobio i ime Biškupec. Kasnije je, u zamjenu, biskup dao kanonicima posjed Podgorje (u Žumberku).

U periodu od 1193. do 1205. godine na zagrebačkoj biskupskoj stolici imamo biskupa Dominika. On se kao dobar gospodar zdušno brinuo za imovinu Zagrebačke biskupije, a u tome su mu išli na ruku tadašnji ugarsko-hrvatski kraljevi iz vladarske kuće Arpadovića, braća Andrija i Emerik. Stoga je 1201. godine kralj Emerik naložio pregled, odnosno obilazak međa svih zemalja koje su bile vlasništvo Zagrebačke biskupije od njenog osnivanja sve do ovog vremena. Time je biskup Dominik postigao od kralja službeno provedenu i potvrđenu inventuru svih zemljišnih posjeda Zagrebačke biskupije. A uz potvrdu tih zemljišnih površina kralj je potvrdio da jedino zagrebačkom biskupu pripadaju prinosi – kunovina i desetina – s tih posjeda.

Dakle, isprava kralja Emerika iz 1201. godine je sveobuhvatna i temeljna za zemljišnu imovinu Zagrebačke biskupije. Ova crkvena imovina poznata je i iz kasnijih dokumenata u kojima je zapisana, ili pak iz vjerodostojnih prijepisa. Premda je naša poznata povjesničarka Nada Klaić dovela u pitanje autentičnost same ove isprave (o tome vidi N. Klaić, Zagreb u srednjem vijeku, 1982., p. 307. bilj. 12), uopće ne treba sumnjati jesu li posjedi navedeni u toj ispravi uistinu bili biskupski.

U tom inventaru ili popisu zemljišnih posjeda Zagrebačke biskupije upisano je 18 posjedovnih jedinica ili cjelina, redom koji upućuju manje-više na blizinu ili povezanost na terenu. A bilo ih je na raznim krajevima Zagrebačke biskupije. Isprava kralja Emerika iz god. 1201. ovim redom navodi posjede koji su bili u vlasništvu Zagrebačke biskupije: Čučerje, Vugrovec, Kamenik (u potkalničkom kraju), Biškupec (kod Varaždina), Komarnica (u Podravini), Zdelja (u Podravini), Dubrava (kraj Čazme), Gora (Gore u Banovini), Odra (u Turopolju), Podgorje – Petrovina (ispod Plješivice), Duža (u istočnoj Podravini), Gušće – Gačište (u istočnoj Podravini), Vaška (u istočnoj Podravini), Wertus (?), Čazma, Zelina i Kajanik.

Šesnaest godina nakon ovoga i Stolni kaptol zagrebački dobiva od ugarsko-hrvatskog kralja Andrije II. potvrdu svih svojih zemljišnih posjeda. Bilo je to god. 1217. na molbu „prepozita Cirijaka i njegovih sukanonika“ (Vidi o tome opširnije: L. Dobronić, Topografija zemljišnih posjeda zagrebačkog Kaptola prema izvorima XIII. i XIV. stoljeća, Rad JAZU, knj. 286, Zagreb 1952.). U ovoj opsežnoj kraljevoj ispravi 1217. godine opisane su međe ovih kaptolskih zemalja: Kamešnica – Kalnik, Totarova zemlja (istočni dio Kalnika), Vrapče (Rabuch), Grmoščica (Gremla), Završje, Oporovec, Kašina (južna), Podgorje (ispod Plješivice), Zomsrova zemlja (u Vukomeričkim goricama), Kosnica, Blato, Habramova zemlja (Kamešnica – Kalnik), Baranove zemlje (oko Sesveta, Resnika, resničke Trnave), Dužica, Kašina s Blagušom, Otok i Tupal.

(Nastavlja se!)

Misije u gradovima

Draga braćo i sestre Crkve zagrebačke!

1. Crkva je od prvih stoljeća svoga postojanja korizmeno vrijeme oblikovala kao povlašteno vrijeme pripreme za Vazmeno trodnevlje i proslavu Kristova uskrsnuća. Zbog toga su se vjernici tijekom korizmenih tjedana na poseban način pripremali molitvom, odricanjem za dobro najpotrebnijih, te djelima ljubavi svjedočili Božju ljubav. Vrijeme je to u kojemu obnavljamo svoj hod u vjeri, slušajući Božju riječ i slaveći sakramente, posebno sakrament ispovijedi i pomirenja.
U toj općoj pripremi i ovogodišnja korizma za grad Zagreb i za našu Nadbiskupiju ima posebno značenje. Naime, kao što smo u više navrata najavljivali, poznato vam je da je Zagreb uključen u inicijativu Papinskoga vijeća za promicanje nove evangelizacije nazvanu Misije u gradovima (Missio Metropolis), kojom je obuhvaćeno dvanaest europskih gradova. Drago nam je što u zajedništvu sveopće Crkve, a u širem okviru nove evangelizacije, možemo biti dionici traženja novih oblika zauzetosti i raspirivanja novog žara u naviještanju i svjedočenju vjere.
 
2. Nakon što smo razmotrili poticaje koji se odnose na sve gradove, odlučili smo izabrati i razraditi one točke koje u ovome trenutku vidimo kao posebno znakovite za naše prilike. U tu svrhu, uz ovo Pismo dostavljamo i Kalendar događanja s rasporedom molitvenih i drugih susreta po pojedinim korizmenim danima, a događanja su raznolika, te vas pozivam da se svatko, prema svojim mogućnostima i raspoloženju srca, odazovete na što više ponuđenih.
Ova će korizma biti naročito bogata susretima u našoj prvostolnici, crkvi-majci naše Nadbiskupije. Tako sam odlučio svake korizmene nedjelje navečer susresti se s mladima cijele naše Nadbiskupije oko oltara Gospodnjega, slaveći s njima euharistiju. Ti će susreti sadržavati i prigodnu katehetsku riječ mladima.
 
Osim susreta s mladima, održat će se susreti i s drugim skupinama. Svakoga će utorka jedan od pomoćnih biskupa u prvostolnici predvoditi euharistiju te poticajnom i poučnom riječju obratiti se sljedećim skupinama: 1. zaručnicima (mons. Mijo Gorski); 2. vjeroučiteljima, katehetama i prosvjetnim djelatnicima (mons. Ivan Šaško); 3. športašima (mons. Mijo Gorski); 4. braniteljima (mons. Ivan Šaško); 5. medicinskom i zdravstvenom osoblju (mons. Valentin Pozaić).
Rado ću se tijekom korizme susresti i s redovnicama (15. ožujka), te s katekumenima (29. ožujka). Organizirat će se i poseban susret s umjetnicima (27. ožujka) te prigodom Svjetskoga dana društvenih komunikacija i s medijskim djelatnicima.
Utorkom i petkom će u našoj katedrali prije večernje svete mise biti pobožnost križnoga puta. No, petkom, prije te pobožnosti (u 17 sati) bit će slavlje pokorničkog bogoslužja, zajednička priprema za svetu ispovijed s ispitom savjesti. Pozivam vas da sudjelujući na tim slavljima dublje uranjamo u susret s Gospodinom.
Redovito klanjanje za duhovna zvanja pred Presvetim oltarskim sakramentom, nakon večernje svete mise četvrtkom, nosit će pečat i ove inicijative.
 
3. Pozivam vas također da se srijedom navečer (u 19 sati) odazovete na zajedničko čitanje sv. Evanđelja po Marku u našoj prvostolnici. Slušanje Božje riječi važna je sastavnica korizmenog hoda. To je ujedno lijepo iskustvo da se posvijesti da se na različitim jezicima diljem Europe čita isto Evanđelje, ponire u isti sadržaj, uzajamno očituje jedinstvo i potpora. Radosna je vijest riznica odgovora na sva najvažnija ljudska pitanja, u svim životnim prilikama i neprilikama.
Želja nam je da ljudi iz različitih zvanja i životnih okolnosti, posebice predstavnici raznovrsnog društvenog iskustva budu čitači te evanđeoske riječi. Božja je riječ prisutna i u svim ostalim susretima, kao nosiva i kao prenošena s naraštaja na naraštaj. Ona nam otkriva najdublje značenje koje usmjerava vjerodostojnost svjedočanstva.
 
4. Braćo i sestre, evangelizacija je uvijek povezana sa svjedočenjem. Po svjedočenju ona je uvijek nova. Zbog toga, znajući koliko značenje i koliku je milost nama i cijeloj Crkvi Bog udijelio po blaženom  Alojziju Stepincu, na poseban smo način ovu korizmu u Zagrebu željeli povezati s njime.
Stoga smo odlučili da se utorkom i petkom, u određenim župama unutar pojedinoga dekanata u gradu Zagrebu, okupimo na molitvu oko istoga onog križa što ga je naš Blaženik nosio u Svetoj zemlji, na hodočašću 1937. godine. Tako ćemo tim Kristovim znakom pobjede, s obilježjem Stepinčeva života, zagrliti Zagreb, noseći sve naše potrebe i nakane. Povezat ćemo na taj način hod od Pepelnice u prvostolnici do Cvjetnice na Ksaveru, gdje ćemo se okupiti na pobožnost križnog puta. S križem i pred križem zajedno želimo moliti i dublje otkrivati Krista, koji poziva na obraćenje, na brigu za naše bližnje, na sućut i zauzetost za dobro. Prisutnost i vidljivost križa u izvanjskom hodu sve nas poziva na obraćenje i svjedočenje Krista u obitelji i društvenom životu.
 
5. Posebnosti ove korizme u prvostolnici trebaju imati odjeka i u župnim zajednicama Nadbiskupije. Zato pozivam župne i druge zajednice da se u korizmeno vrijeme pripreme za susret s Bogom. Potičem da se i na župama organizira čitanje Evanđelja po Marku, u skladu s prilikama i mogućnostima.
Posebno je važno da se svećenici stave na raspolaganje za slavlje sakramenta pomirenja, te da u župama jasno naznače vjernicima u koje se vrijeme dnevno i tjedno ispovijeda u župnoj crkvi. Pohvalno je da se što je moguće češće organiziraju pokornička bogoslužja, koja čovjeka s jedne strane otvaraju poticajima Duha na obraćenje te ispitom savjesti čine osjetljivim na grijeh i njegovu osobnu i društvenu dimenziju, a s druge strane u vjernicima bûde zahvalnost za Kristov dar i međusobnu povezanost po milosti oproštenja. Svi smo pozvani obnoviti svoj život, prihvatiti slobodu koju nam nudi Bog, usuditi se ponovno započeti s Bogom.
Spomenuti susreti u prvostolnici, premda žele okupiti pripadnike ciljanih skupina, otvoreni su za sve vjernike i svi su pozvani da nam se pridruže u zahvali, molitvi i razmatranju.
Mlade iz svih dijelova naše Nadbiskupije pozivam da dođu na zajedničko vjerničko druženje, u ozračje molitve i pjesme koja daje snagu i dodatno nas priprema za svibanjski susret mladih u Sisku.

6. Papa Benedikt XVI. u svojoj je ovogodišnjoj korizmenoj poruci istaknuo riječi iz Poslanice Hebrejima: »Pazimo jedni na druge, da se potičemo na ljubav i dobra djela« (Heb 10, 24). Snažnije potaknuti tom mišlju, uklapajući karitativna djela u Misije, tijekom korizme ćemo kao Nadbiskupija svojim prilozima izići ususret određenoj potrebi u našoj sredini, dajući znak nade koja svoj izražaj ima u kršćanskim djelima ljubavi.
Papa nam govori da ‘paziti na druge’ znači biti odgovoran za drugoga, gledati u drugom Isusa i ne dopustiti da sebičnost rađa ravnodušnost prema životima drugih ljudi. U navodu iz Poslanice Hebrejima naglašen je dar uzajamnosti koji omogućuje da se svijet i život promatra u svjetlu vječnosti, ne svodeći čovjeka samo na zemaljsko. Kao vjernici povezani smo u jedno Kristovo tijelo, po euharistijskome daru, kao najvećoj uzajamnosti. Po njoj je naš život u suodnosu s drugima, a ljubav prema bližnjima, koja se očituje i milostinjom, ukorijenjena je u toj uzajamnoj pripadnosti. Korizmeno je vrijeme prikladno da jedni druge potičemo na dobro, što je poziv na življenje svetosti, bez obzira na ljudsku ograničenost i grješnost. U tom nastojanju trajno smo izloženi kušnji da u sebi zatomimo poticaje Duha i da ne koristimo darove koji su nam povjereni. Toj se kušnji treba oduprijeti, znajući da svijet i danas treba svjedoke ljubavi koja obnavlja vjernost Gospodinu  i koja njegovom snagom čini dobro.
Braćo i sestre, osjećamo da Evanđelje može obuhvatiti svaki naš životni trenutak i svako mjesto na kojem se nađemo. Kao vjernici ne smijemo uzmicati, nego trebamo biti radosni i postojani svjedoci života po Evanđelju, koji, ako je vjerodostojan, unosi radost i mir u živote drugih ljudi.
Želeći  vam radosno i dobrim djelima plodonosno korizmeno vrijeme, srdačno vas u Gospodinu pozdravljam.
 
Vaš nadbiskup
† Josip kard. Bozanić, v.r.
 
U Zagrebu, na blagdan bl. Alojzija Stepinca, 10. veljače 2012. godine.