Krizma 2020.

4. srpnja 2020. naših 57 firmanica i firmanika krizmao je kanonik Josip Kuhtić