Sveci i kršćanska svetost danas

Kad se danas rabi riječi ‘svetac’, ‘sveci’, ‘svetost’, onda to ima posve drukčiji prizvuk pa i sadržaj nego to bijaše u mislima, poimanju i izražavanju osobe koja je prvi put riječ upotrijebila, naime sv. Pavla. Za Kristova apostola Pavla sveci su osobe koje vjeruju u Isusa Krista, koje su krštenjem preporođene, nanovo rođene na novi život, koje su povezane s Isusom Kristom ‘krvnim’, životnim, osobnim vezama, koje su po nasljedovanju Isusa Krista do kraja uključene u Isusovo biće, pretakanje života koji struji iz Isusa Krista i njegova otkupiteljskoga djela.

Kršćanska je egzistencija po sebi tajna. O tome govore sva Pavlova pisma, o tome promišljaju kršćanska stoljeća i tisućljeća. Kršćanska egzistencija ima protežnicu posve drukčiju od ovoga svijeta. Ta je protega zapravo prevrat, revolucija u svijetu, ona prevraća postojeće stanje, stvara novo, snagom Kristova Duha i Kristove osobe, snagom Krista koji je za nas živio, umro i uskrsnuo, koji sada obitava u novoj zbiljnosti. Krista koji je izišao iz povijesne zbiljnosti i zemaljske stvarnosti te unišao u nebesku slavu, koji je obećao doći, ali koji ostaje u svojima do svršetka svijeta, u novome prostoru čovjekove nutrine, srca, čovjekove intime.

Čovjekova nutrina, čovjekova intima jest ondje gdje mi graničimo s ništavilom, gdje nas Božja stvarateljska ruka drži na životu, u bitku. Po krštenju stvarateljska ruka samoga Boga zahvaća izravno u stvorenje, stvarajući novo iz stvorenja podložna grijehu i smrti, kako bi u konačnici stvorila novoga čovjeka. To je novina, novum, kršćanstva u svijetu. To novo stvorenje, nova creatura, ne postoji odvojeno od Isusa Krista, ne postoji kao nešto po sebi i za sebe, nego samo u odnosu prema Isusu. To je ona intima u kojoj se doživljava otkupiteljska ljubav Bogočovjeka; Krista kao stvarateljske energije, formativne, oblikovne snage kršćanske egzistencije. Konačni sadržaj i cilj svega života jest da se u nama oblikuje Krist, da vjernik izraste, sazrije do punine (uz)rasta Kristova, da kršćanin živi, ali ne više on, nego da Krist u njemu živi. Sve su to moćne i snažne riječi kojima Pavao tumači tajnu kršćanskoga života.

Kristova je želja objaviti u čovjeku i čovjeku svoju beskrajnu puninu, da čovjek- otkupljenik pred Bogom bude puna osoba, da postane ono što mora biti, da Krist u njemu (za)živi. Ta tajna, rođena u krštenju, organski raste i razvija se u daljnjem životu vjere i ljubavi: to je ono što tvori i stvara sveca i svetu osobu u Pavlovu smislu.
Ono prvo, izvorno vrijeme Crkve nakon Duhova te valovlja koje su Duhovi podignuli u Rimskome carstvu minulo je doskora, pa je i riječ ‘svetost’ postupno promijenila svoj sadržaj i smisao. Ne, ljudi nisu postali lošiji nego su nekoć, u rano doba Crkve, bili. Pa ni apostolsko vrijeme nije bilo u svemu idealno. Treba samo pogledati u Djela apostolska i Pavlove spise, napose pisma Korinćanima, pa vidjeti s kakvim se sve nepodopštinama suočavala rana Crkva (koja je uvijek i Crkva grješnika!), pojedinci koji su prelazili s poganstva u kršćanstvo. Ali je apostolsko vrijeme nosilo u sebi svijest novoga, izvornoga, svijest početka, u zraku je bilo nešto prevratničko, postojala je snažna svijest da je Bog zahvatio u Kristu u svijet, da je svaki vjernik izdvojen, pozvan, odabran, da je na njega pao sami Božji izbor.

Vremenom je kršćanstvo postalo službenom religijom. Postalo je gotovo naravni, normalni stil života. Postupno se gubila svijest da je kršćanstvo po sebi nešto sveto, da je svetost temelj i odrednica kršćanskog života i egzistencije. Donekle je to živjelo i nadalje u pojmovima kao posvetna milost, vremenom se uvriježila predodžba kako je svet onaj u kome iznenada, poput munje bljesne, zasja i poprimi značajku izvanrednosti, posebitosti novina, drukčijost, ono posve novo i drugo što dolazi s nebesa, od Oca svjetla, kao primjerice u Augustinovu slučaju.

Svet, prožet svetošću odsada nije prema općem poimanju, uvjerenju i osjećaju kršćanski život, kršćanska egzistencija kao takva, kršćanska zajednica, Božja obitelj, vjernici, Crkva te vjernik u toj Crkvi, nego je svet izdvojeni pojedinac, izuzet iz svagdana, osoba s neobičnim milosnim (karizmatskim) darovima; svetac je herojska osoba koja se odvažuje na nešto izvanredno, na što se ne osmjeljuje glavnina ostalih vjernika. Izvanrednost pojave jest ono što se danas shvaća i misli pod pojmom ‘svet’ i ‘svetac’, dakle, snažno svjedočanstvo za život u Kristu i iz Krista, aktivnost te osobe u svijetu, pa i u kršćanskom svijetu koji je uvelike zapao u tešku prosječnost i osrednjost.

Svetac nije vjerski genij. Svetac je čovjek koji Boga bezuvjetno ljubi, osoba u čijem životu Pavlova misao, “živim, ali ne više ja, Krist u meni živi” – dosiže vrhunski oblik. Bitno, duša i srce, sveukupnost života jednoga sveca jest bezuvjetnost pripadnosti Kristu, odnosno Krist kao pokretač svega u pojedincu.

Pojedinac je gradivo, tijesto koje se izručilo u krajnjem posluhu Kristu da u njemu oblikuje novo stvorenje. Svetac se predaje Kristu do kraja, i iz toga se rađa nešto posebno, nešto posve novo. Sveci su očitovanje dosega kršćanske egzistencije. Krist je punina Božjega Logosa, u Kristu se utjelovila Punina, on je Sveobuhvatni. On je jedan i jednostavni, jednostavnost u punini jest konačna i vrhunska. Jednostavnost je Božja povlastica. Nemoguće je jednostavnost učiniti jednostavnijom.

Svi otprilike znamo što je grafologija. Znanost koja se bavi rukopisom pojedine osobe te na temelju iščitavanja rukopisa opisuju se značajke pojedinca. Jednome stručnjaku donijeli su na raščlambu dva rukopisa. Kazano je samo da jedan pripada ženskoj a drugi muškoj osobi. I nakon nekoliko dana stručnjaka pitali što veli za pojedine rukopise, za karaktere tih osoba. Za muški rukopis je rekao da pripada osobi koja je izrazito nervozna, pomalo nesigurna, da je sklona gnjevu i srdžbi, čak i incidentima. Da zna uvrijediti, ali da je istodobno i dobrohotna, suosjećajna te da ga nešto tjera na akciju. A što se tiče ženskoga rukopisa on je zaključio da pripada krajnje samosvjesnoj osobi, razboritoj, originalnoj, da je sklona gospodariti nad drugima, k tome ljubomorna i na trenutke histerična ako stvari ne teku kako bi ona htjela. Na kraju su mu otkrili da jedan pripada Franji iz Asiza a drugi Tereziji Avilskoj.

Svetac nije nikakav wunderkind u svome svijetu. Prisjetimo se Franjine prošlosti, njegova traganja za smislom i Bogom, njegova loma s vlastitim ocem i sa svakim. Postao je nešto kao kućna i očeva sramota u cijelom mjestu. Isto tako i Terezija Avilska očituje u svojim spisima i životu te ponašanju slabe i snažne strane. Svetac nije onaj koji liže oltare niti lebdi pola metra iznad zemlje da se ne bi uprljao zemaljskim glibom. Svi sveci očituju slabe i snažne crte, svijetle i tamne – kao i svaki drugi čovjek. Ono što sveca čini svetim jest da živi svoje snažne karakterne crte, a slabe podnose. Oni su cijeloga života bogotražitelji. Uz Franju i Tereziju mogli bismo navesti kao zorne primjere Ignacija Lojolskoga, časnika koga je samo ranjavanje spasilo od pustopašna, pustolovna života, ali je u bolesti spoznao svoje poslanje i postao jednim od najznačajnijih duhovnih učitelja u svijetu, teologom suvremenoga svijeta i utemeljiteljem velikoga reda. Ili pak Charlesa de Foucaulda, pijanicu, kockara, ženskara, časnika, praktičnoga bezbošca koji je u jednoj ispovijedi svećeniku razastro cijeli svoj život te nakon toga postao molitelj, eremit, u stalnom traganju za Bogom, jer je otkrio Krista Isusa kao blago svoga života.
Sveci su prizme kroz koje se prelamaju zrake Božjega svjetla u spektru ljudskih mogućnosti. Neizmjeriv je broj mogućih prelamanja božanskoga u ljudsko, a u svemu se ozbiljuje ono što Pavao veli: “Različiti su darovi, isti je i jedan Duh; različite su službe, ali je jedan Gospodin; različita su djelovanja, ali je isti Bog koji čini sve u svima” (usp. 1Kor 12,4). Stoga ćemo pronaći među svecima kraljeve i sluškinje, učenjake i neuke, obrtnike i seljake, pustinjake i princeze, umjetnike i političare, navjestitelje i zanesenjake, zadivljenike, majke i djevice, pokornice i udovice, samotnjake, pustinjake i zakonodavce, utemeljitelje redova te stvaratelje novih zajednica, osobe od posebna značenja za pojedine narode, zemlje, društvene slojeve, kulturu, pojedince koji su krčili put drugima, osobe nerijetko i teške naravi, teško razumljive, koje su hodile opasnim putovima, osobe koje su mogle živjeti u svako doba, ali i one koje su jedinstvene i neponovljive u svome vremenu. Jednom riječju, nepregledno mnoštvo, magna turba (Knjiga OtkrivenjaI), a u svima je zapravo samo jedno očito: Krist koji u njima poprima svoj lik! Veliki oblak svjedoka, kako kaže spis Hebrejima!

Sveci su usadašnjivanje i tumač osobe Isusa Krista, živa egzegeza Isusa u određenom vremenu. Dok se znanstvenici trude dosegnuti smisao Isusove osobe, poruke i riječi, dotle sveci u svome životu ozbiljuju ono oko čega se znanost trudi. Oni izražavaju Krista, oni su njegova živa slovnica. Oni pre-vode u svoje vrijeme Onoga tko je njihov Gospodin i Gospodar, tko je pojam, zbirni i sveukupni, za sve što oni misle, žele, ćute. Oni prevode u svoje vrijeme, u stvarni ljudski ustroj, u društveni poredak, u potrebe vremena osobu Isusa Krista. To tvori njihovu veličinu – da jesu to što jesu. Tko se smije zvati kršćaninom ako nije voljan ili kadar prevoditi Kristov lik u gradivo vlastita darovana života? Pred nama je upitnik: Ili smo glumci, ili originali! Ili baciti koplje u trnje pa se ostaviti toga posla ili pak zasukati rukave i odgovoriti svomu krsnom zavjetu. Bit je kršćanstva pretakanje Kristova lika u gradivo ovoga svijeta i vlastita života. Sveci su dokaz kako je moguće Kristov, Gospodinov lik pretočiti u osobni, stvarni život, oni su dokaz da je Isus Krist Logos, Slika Boga nevidljivoga, Praslika, Otkupitelj i Oblikovatelj i Dovršitelj svega stvorenoga. Izvir i uvir svih bića i svega stvorenoga. O tome nam svjedoči i ova velika žetva koju slavimo o blagdanu Svih Svetih, a koju uprizoruje na toliko mjesta Knjiga Otkrivenja.

Svaki svetac ima svoju biografiju, zemaljsku i nebesku, grješnu i milosnu, ima svoju povijest, isprepletenu grijehom i milošću. Milost kao snaga, grijeh kao slabost. Sveci su živjeli snagu, slabosti podnosili, iz čvrsta uvjerenja da ih je Gospodin prihvatio. To je ta bezuvjetna ljubav i povjerenje koje nalazimo kod svetaca. Cjelokupna tajna svetosti jest krajnja izručenost Bogu, povjerenje u Boga. Svaki svetac, rekosmo, ima svoju povijest, a svaki grješnik ima budućnost, naime mogućnost obratiti se i postati svecem.

Međugorje, 27. listopada 2011. Dan Asiza – Hodočasnik istine, hodočasnik mira

Fra Tomislav Pervan OFM